Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje Vyšší odborná škola publicistiky, Školská právnická osoba zapsaná v rejstříku školských právnických osob, vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1, ve složce 2006 pod pořadovým číslem 004 (dále jen VOŠP) shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které VOŠP zpracovává.

Kontakt na Správce osobních údajů údaje Vyšší odborná škola publicistiky, Školská právnická osoba zapsaná v rejstříku školských právnických osob:

Sídlo: Opatovická 160/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 64 937 925
DIČ: CZ64 937 925

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Eva Šmídová
e.smidova@vosp.cz

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS VOŠP ZPRACOVÁVÁ?

Osobní údaje a citlivé údaje VOŠP zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých studentů a klientů a jsme správci těchto údajů:

 • osobní údaje a případně citlivé údaje, které VOŠP získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním výkonu své činnosti a svých služeb,

 • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,

 • osobní údaje umožňující VOŠP kontakt s Vámi,

 • osobní údaje související se vzájemnými vztahy VOŠP a klienta.

Osobní údaje VOŠP zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování VOŠP přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ VOŠP VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

 • Pro účely vedení smluvní dokumentace a další účely související s poskytováním vzdělání a souvisejících služeb, souladu se zněním § 30 a dalšími zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se Školním řádem jako organizační normu Vyšší odborné školy publicistiky. Školní řád upravuje zejména podrobnosti k výkonu práv a povinností studentů, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů, podmínky zacházení studentů s majetkem školy, podrobnosti ke vzdělávání ve škole a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů.

 • Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

 • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.

 • Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.*

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je VOŠP vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je VOŠP povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem VOŠP. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně VOŠP udělit.

3. KOMU VOŠP MŮŽE ANEBO MUSÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

 • Organizacím, které vstupují do procesu poskytování služeb

 • Našim zpracovatelům, kteří pro VOŠP provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy, zejména správci informačního systému školy, zpracovateli mezd, honorářů a jiných odměn;

 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy VOŠP poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

 • Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

4. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH VOŠP?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás VOŠP zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Sídlo: Opatovická 160/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 64 937 925

DIČ: CZ64 937 925

nebo na e-mailové adrese: vosp@vosp.cz.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou VOŠP zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,

 • kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,

 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,

 • zdrojích osobních údajů,

 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

VOŠP Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může VOŠP požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli VOŠP na základě souhlasu, máte právo:

 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,

 • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany VOŠP k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete VOŠP požádat o:

 • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě

 • omezení (blokaci) zpracování.

VOŠP Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba VOŠP oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.