Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si toho, že máte o naši školu zájem a chceme, abyste věděli, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s nejvyšší mírou ochrany a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. V tomto dokumentu naleznete informace, které jsme Vám v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů povinni sdělit.

Kdo jsme?

Vyšší odborná škola publicistiky
IČO: 64937925
adresa: Opatovická 160/18, Praha 1, Nové Město
jako školská právnická osoba jsme od 10. 2. 2006 zapsáni v rejstříku školských právnických osob Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve složce 2006 pod číslem 004.
Kontaktní e-mail: vosp@vosp.cz

(dále jen „správce“, „my“, nebo „škola“) 

V jakém rozsahu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

 1. V případě závazné přihlášky budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, adresu, datum narození, místo narození a rok maturity, obor a formu studia, na kterou se hlásíte. Pokud nám dobrovolně uvedete nějaké další osobní údaje, budeme je rovněž zpracovávat.

 2. V případě nezávazné přihlášky budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Pokud nám dobrovolně sdělíte i město, odkud pocházíte nebo Váš maturitní ročník, budeme zpracovávat i tyto osobní údaje.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je právní základ pro jejich zpracování?

 1. Vaše osobní údaje v případě vyplnění závazné přihlášky budeme zpracovávat za účelem zaslání pozvánky na přijímací řízení a uskutečnění přijímacího řízení ke studiu na naší škole. V případě, že budete v přijímacím řízení úspěšní, budeme následně Vaše údaje zpracovávat za účelem vedení spisu studenta v rámci školní matriky. Vezměte, prosíme, na vědomí, že za účelem zahájení přijímacího řízení po Vás můžeme v souladu s požadavky zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), požadovat ještě další informace.

  Takové zpracování osobních údajů povedeme na základě a v souladu s požadavky školského zákona. Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud nám neposkytnete v rámci závazné přihlášky některé informace, může to mít vliv na proces vedení přijímacího řízení, případně důsledky pro přijetí či nepřijetí ke studiu na naší škole. Zpracování Vašich osobních údajů ze závazné přihlášky pro účely zasílání informací o škole a jejích akcích povedeme na základě našeho oprávněného zájmu, který dovozujeme z Vašeho zájmu o studium na naší škole projeveného zasláním závazné přihlášky ke studiu, a v souladu s Vaším legitimním očekáváním.

 2. Vaše osobní údaje v případě vyplnění nezávazné přihlášky budeme zpracovávat za účelem zasílání dalších informací o studijním oboru naší školy.

  Takové zpracování osobních údajů povedeme na základě Vaší žádosti o poskytnutí dalších informací před možným podáním závazné přihlášky ke studiu na naší škole. Zpracování Vašich osobních údajů z nezávazné přihlášky pro účely zasílání informací o škole a jejích akcích povedeme na základě našeho oprávněného zájmu, který dovozujeme z Vašeho zájmu o možnost studia na naší škole projeveného zasláním nezávazné přihlášky, a v souladu s Vaším legitimním očekáváním.

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?

 1. Pokud jste vyplnili závaznou přihlášku ke studiu na naší škole, budeme Vaše údaje uchovávat po dobu, kterou nám určuje školský zákon, předpisy upravující archivnictví a spisovou službu a náš spisový řád.

 2. Pokud jste vyplnili nezávaznou přihlášku, budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu tří let , nebo do doby podání závazné přihlášky ke studiu.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Ohledně Vašich osobních údajů, které jsme získali z některé z přihlášek:

 • máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme;

 • máte právo na opravu Vašich osobních údajů a v případě, že bude naplněn některý ze zákonných důvodů i na jejich výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;

 • pokud Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování; za vznesení námitky bude považováno i odhlášení se ze zasílání informačních e-mailů o novinkách naší školy (většinou umožněné ve spodní části zaslaného e-mailu);

 • pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo na jejich přenositelnost k jinému správci.

Koho můžete v zájmu ochrany svých osobních údajů kontaktovat?

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, můžete nás kdykoliv kontaktovat a vše spolu vyřešíme k Vaší spokojenosti. V případě, že nebudete spokojeni, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Samozřejmě se vždy můžete obrátit na dozorový úřad přímo.

Co byste ještě měli vědět?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším osobám, vyjma následujících kategorií příjemců či zpracovatelů, pro které mohou být Vaše osobní údaje viditelné, případně je mohou dále zpracovávat: poskytovatelé IT a technických řešení, subjekty poskytující marketingové a PR služby, subjekty poskytující právní, daňové a účetní služby. Těmto příjemcům či zpracovatelům zpřístupňujeme Vaše osobní údaje jen v nezbytně nutném rozsahu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 10.1.2018.